Corra Smuain

Beachdan air na tha a' tachairt anns an t-saoghal.

Monday, May 22, 2006

Trì craobhan agus cat

Nach math gu bheil muinntir Mhontenegro air bhòtadh airson dealachadh ri Seirbia. Saoil am bi de spionnadh anns na h-Albannaich na bhòtas airson neo-eiseimleachd ann an 2007? Droch theansa!

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Halòn Corra Smuain. Abair blog inntinneach, 's e deagh Ghàidhlig a th'agad sa. Bhiodh e uabhasach fhèin math do bhlog fhaicinn ann an Tìr nam Blòg.
http://www.tirnamblog.com/?page_id=3
's e sin duilleag 'cuir a-steach am blog agad.
Sin thu fhèin, cùm ort le do chuid sgrìobhaidh!

1:34 PM  
Blogger Mp3race said...

Nice

11:50 PM  

Post a Comment

<< Home