Corra Smuain

Beachdan air na tha a' tachairt anns an t-saoghal.

Tuesday, May 09, 2006

Oran no dha

Seo dha dhe na h-orain as fhearr leam fhin ged nach cordadh iad ris an t-seann fheadhainn as abhaist a bhith ag iathadh mun Mhod.

Nan ceadaicheadh an tide dhomh
Na-na-na-na-na-nan ciodaidh-cadaidh-ceadaicheadh an tide dhomh
'S gun innsinn e do chach
Mior-a-mear-a-mar a mheall an saoghal mi
Le fini-faoineasan gun sta...

Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Seo mar chaidh an cal a dholaidh
Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Aig na bodaich a bha jolly
Siud mar chaidh an cal a dholaidh
Aig na bodaich Ghallda...

'S fhearr leamsa a' chiad oran air a ghabhail le Bonny Tyler air a' chlar fhada aice "Siursach thursach" ach chan eil duine beo no marbh a b' fhearr a ghabhadh an dara fear na Bobby Crush air a' phiana bhinn aige.

De ur barail fhein?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home