Corra Smuain

Beachdan air na tha a' tachairt anns an t-saoghal.

Sunday, April 30, 2006

'S math an airidh

Nach math an airidh mar a dh'eirich dha na Labaraich ann am Moireibh air an t-seachdain sa chaidh. Bha cartun a' sior nochdadh ann am paipearan taobh an ear na Gearmailt beagan mus do thuit Balla Bherlin: Fear as a' Ghearmailt an Ear a' gabhail na greine ann am pairc nuair a thainig seann choimiunach eile far an robh e, cota, stoc air 's sgail-uisge os a chionn. Arsa am fear og, "Nach e tha breagha an-diugh." "De tha thu ag radh," arsa an dara fear 's uabhas air, "An e nach cuala tu g' eil e a' cur an uisge am Mosco?".

An duil an tig an la nuair a chi McConnell nach leig an t-uisge leas a bhith ann fad an t-siubhail anns an duthaich tha seo?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home